Warning: Creating default object from empty value in /home/vhosts/cynsci.eu5.org/moodle/config.php on line 5
IT for Life: Resources
 

Last modifiedNameSummary
Monday, 2 July 2012, 12:19 AMบทที่1 เทคโนโลยีสารสนเทศ ในปัจจุบันถือว่าเป็นยุคสังคม ข่าวสารและอินเตอร์เน็ต ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว ธุรกิจต่างๆ มีการแข่งขันกันมากขึ้น ดังนั้นเพื่อให้ธุรกิจของตนได้เปรียบในการแข่งขันมากกว่าคู่แข่ง จึงจำเป็นจะต้องใช้สารสนเทศมาใช้ในการตัดสินใจสร้างกลยุทธ์ในการแข่งขัน การที่จะได้สารสนเทศที่ดี ทันเวลา ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งาน จำเป็นจะต้องนำข้อมูล (Data) ที่ถูกต้องและทันสมัยมาประมวลผลออกเป็นสารสนเทศ และในการประมวลผลนั้นจำเป็นจะต้องอาศัยเทคโนโลยี (Technology) เข้ามาช่วยในการประมวลผล
Sunday, 1 July 2012, 10:07 PMIT for Life 2555
Monday, 2 July 2012, 01:31 AMบทที่ 2 ระบบคอมพิวเตอร์
ระบบคอมพิวเตอร์ คือ องค์ประกอบหลัก ที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลักที่สำคัญ 3 ส่วน
 
Free Web Hosting